Till toppen

Exploatering av stränder i Sverige

The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 2. Förändring av exploaterad yta i strandzonen mellan 2013 och 2023.

2023-12-20
Förändring areal (hektar):
Hektar
Förändring andel (procentenheter):
Procentenheter

Länsstyrelsernas regionala miljöövervakning.

Nilsson, T. 2023. Exploatering av stränder i Sverige 2013-2023. Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rapport 2/2023

Öppna data (CC0)

Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 0114 Upplands Väsby ,

Valda 0 Totalt 312

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Läs mer om resultaten och delprogrammet Exploatering av stränder på webbplatsen Regional miljöövervakning. Där finns även en länk till de kartunderlag som beräkningarna utgår ifrån.

Tips vid urval

Om du vill välja alla län kan du i Region-rutans sökfält skriva först ett mellanslag och sen texten län. Alternativt kan du klicka på knappen Välj hierarkiskt och sedan bocka i de län du är intresserad av.

Om du vill välja ett län och länets kommuner bockar du i rutan Början av ord, och skriver länets tvåsiffriga kod i sökrutan.

Det kan vara bra att till en början välja enstaka värden för varje variabel för att du ska få en överblick över hur ditt urval av resultat presenteras i tabellen och i diagram. Du kan sedan gå tillbaka till Välj variabel för att bygga på med fler variabelvärden.

Zonbredd

Zonbredden anger inom vilken zon från strandlinjen resultatet redovisas. Inom den smalaste zonen har exploatering och markanvändning generellt sett en direkt påverkan på vattenmiljön nedanför stranden. Inom zonen 0 till 100 meter kan exploatering och markanvändning antas påverka de flesta stränders biologiska värden och friluftslivsvärden. Särskilt värdefulla naturmiljöer och friluftsområden kan vara känsliga för exploatering inom 0 till 300 meter från vattnet.

Den zon som vanligtvis ingår i strandskyddet är 100 meter.

Strandtyp

Resultaten visar hur det ser ut i strandzonerna vid olika typer av stränder samt vid samtliga stränder.

Hav är vattenareal mellan Sveriges kustlinje och territorialvattengränsen. Mot hav angränsar strandtyperna hav mot fastland och havsöar.

Inlandsvatten är allt vatten som inte klassificeras som hav. Inlandsvatten består av sjöar, breda vattendrag och smala vattendrag, inklusive konstgjorda vattenytor som diken och dammar. Alla typer av inlandsvatten är hopslagna till en klass, inlandsvatten, eftersom strandzonerna för de olika strandtyperna ofta överlappar varandra. Beräkningar för enskilda strandtyper för inlandsvatten blir därför osäkra. I de kartor som finns tillgängliga via länsstyrelsens geodatakatalog går det däremot att titta på de olika typerna av stränder vid inlandsvatten.

Mätvärde

Resultaten visar hur ytan strandzon som påverkas av byggnader, vägar och järnvägar förändrats mellan 2013 och 2023.

Vanligtvis tillkommer byggnader, vägar och järnvägar, men de kan också försvinna. Där exploateringen minskat rör det sig ofta om äldre byggnader, exempelvis lador, som rasat ihop eller flyttats. Minskningar i exploatering ska därför tolkas med viss försiktighet. Det är bra att gå till kartunderlagen och flygbilder för att se vad som verkligen hänt på den specifika platsen.

Metoden är beskriven i rapporten Exploatering av stränder i Sverige 2013-2023.